در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه دوزی بر روی ترمه را، می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم مریم توکلی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم مریم توکلی طرحی از گل را در حاشیه و گوشه یک رومیزی مربع قرار داده و یک جقه بسیار زیبا،آذین بخش این حاشیه و گوشه می باشد.

خانم مریم توکلی این طرح را با استفاده از تکنیک های مختلف سرمه دوزی مانند، خطی، دندان موشی،حصیری فشرده و..... سوزندوزی نموده است.خانم توکلی پس از سوزن دوزی، ترمه را آسترکشی و مغزی دوزی نموده است.

زیباست. اینطور نیست؟!!! 

سرمه دوزی- مریم توکلی

سرمه دوزی - مریم توکلی

سرمه دوزی- مریم توکلی

سرمه دوزی - مریم توکلی