در این پست تکه دوزی زیبایی از دوخت یک فیل را بر روی روتختی بچه، می بینید. این تکه دوزی زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز،بر روی یک روتختی بچه در دو زمینه از رنگ؛ دوخته شده است.

رنگ تکه دوزی بر روی هر دو روتختی، متفاوت و برعکس انتخاب شده است. استفاده از ترکیبی این گونه می تواند در اطاق های کودکی که به صورت مشترک استفاده می شود، جهت پرهیز از فراوانی رنگ ؛ به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

زیباست. اینطور نیست؟!!


تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز
تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز

تکه دوزی- سوزندوزی شب افروز