نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق دوزی برجسته را، در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه عبدی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم فاطمه عبدی این نمونه آموزشی زیبا را بر روی پارچه ساتن خاکستری و با استفاده از پولک و منجوق، مروارید و سنگ به رنگ های خاکستری، صورتی و سفید، بر روی یک رومیزی رانر؛ دوخت نموده است.

ترکیب رنگ ها با یکدیگر و هماهنگی آن ها با زمینه پارچه ، از ویژگی های خوب این سوزن دوزی زیباست.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.

منجوق دوزی برجسته- فاطمه عبدیمنجوق دوزی برجسته- فاطمه عبدی

منجوق دوزی برجسته- فاطمه عبدی


منجوق دوزی برجسته- فاطمه عبدی

منجوق دوزی برجسته- فاطمه عبدی