نمونه ای زیبا و کاربردی از دوخت پولک و منجوق بر روی یک سنجاق مو می بینید. این نمونه کاربردی زیبا توسط خانم سیده صدر باقرپور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم سیده صدر باقرپور با استفاده از پولک های سکه ای و صدفی  همراه با مروارید ومنجوق، گل بسیار زیبایی را دوخت نموده و بر روی یک سنجاق مو، متصل نموده است. این گل علاوه بر سنجاق مو، می تواند بر روی هر چیزی و یا در هر جایی وبا هر مناسبتی کاربرد داشته و قابل استفاده باشد

سنجاق مو- سیده صدر باقر پور

سنجاق مو- سیده صدر باقر پور

سنجاق مو- سیده صدر باقر پور