نمونه آموزشی زیبایی از دوخت شقایق را در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فاطمه رمضانی طرحی از شقایق ها را به همراه برگ و چند شاخه سرخسی و گلهای کوچک داودی بر روی پارچه سفید، با استفاده از نخ های دمسه، سوزندوزی نموده است. در سوزن دوزی این طرح از دوخت کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی، داودی، ساقه و سرخسی استفاده شده است.

زیباست. اینطور نیست؟


گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی

گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی

گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی

گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی

گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی

گلدوزی شقایق- فاطمه رمضانی