سوزن دوزی زیبایی از طرح مرغ و خروس را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فاطمه رمضانی این سوزن دوزی زیبا را بر روی پارچه ای مشکی و جهت استفاده تابلو در اطاق کودک، اجرا نموده  است. برای دوخت این سوزن دوزی زیبا، که طرحی از یک مرغ و خروس درحال گفتگو با هم را نشان می دهد، از نخ های دمسه رنگی و دوخت های بنیادی سوزن دوزی؛ استفاده شده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید. زیباست، اینطور نیست؟


مرغ و خروس- فاطمه رمضانی


مرغ و خروس- فاطمه رمضانی

مرغ و خروس- فاطمه رمضانی

مرغ و خروس- فاطمه رمضانی

مرغ و خروس- فاطمه رمضانی