گل داودی و داودی دوبل در سوزندوزی، از جمله دوخت هایی است که در عین سادگی، بسیار زیباست. برای دوخت این گل طرح و نقش خاصی مورد نیاز نیست و فقط و فقط با در نظر گرفتن یک مرکز و شعاع های اطراف می توان گل و یا گل های بسیار زیبایی دوخت نمود. در تصاویر زیر نمونه هایی از دوخت گل داودی را، بر روی یک مانتوی زرشکی می بینید که توسط خانم معصومه اصغر پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم معصومه اصغر پور گل های داودی را در قسمت کمر مانتو، با رنگ های مختلف سوزن دوزی نموده است و چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود گل های داودی بر روی دگمه های مانتو نیز سوزندوزی شده است.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟!!!

گل های داودی روی مانتو- معصومه اصغر پور


گل های داودی روی مانتو- معصومه اصغر پور


گل های داودی روی مانتو- معصومه اصغر پور


گل های داودی روی مانتو- معصومه اصغر پور