بخش ششم  از سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم را در این پست می بینید. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم مریم دابویی اجرا شده است. در سوزندوزی این طرح از نخ کانوا در رنگهای مختلف، استفاده شده است.

در این بخش، سوزندوزی ماهی همانند سوزندوزی ماهی در بخش دوم، می باشد. منتهی تصاویر بگونه ای است که زوایای دیگری از دوخت را نمایان می سازد. استفاده از دوخت گلدوزی برزیلی، در بدن ماهی؛ برجسته تر بودن بدن ماهی از بال و دم ماهی را، به خوبی نشان می دهد.

ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی

خانم دابویی همچنین جهت سوزن دوزی این ماهی در قسمت باله و دم ، تنوع زیادی را در انتخاب رنگ ؛ بکار برده استتنوعی که دارای هماهنگی خوبی نیز می باشد و البته این هماهنگی نیز به همراه تنوع در دوخت و رنگ، از دیگر ویژگی های خوب این سوزندوزی ارزشمند و زیبا می باشد.

براستی آیا این سوزن دوزی زیبـا در شما شوق به دست گرفتن سوزن و نخ را ، به وجود نمی آورد؟؟


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایوییماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی


ماهیان آکواریوم6- مریم دایویی