....................و دختران جوان سرزمین من، ساده، صمیمی و پر تلاش؛ به جستجوی مهراوه هایی می روند که لحظه های امروزشان را به دیروز و فردا پیوند می زند.
نمونه آموزشی زیبایی از یک سوزندوزی بر روی گلی قرمز را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه حسن زاده از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. سوزندوزی این گل  با استفاده از تکنیک دوخت دندان موشی کوتاه و بلند همراه با سایه روشن دوزی اجرا  شده و برای سایه روشن دوزی گل نیز از دو رنگ قرمز تیره و روشن و برای برگ ها از سبز تیره و روشن، استفاده شده است.

زیبا است و چشم نواز- شما نیز ببینید و لذت ببرید!!!!!

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده


سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده

سوزندوزی یک گل- فاطمه حسن زاده