در این پست نمونه ای از دوخت ذغره دوزی را می بینید که توسط خانم هانیه پهلوان از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. خانم پهلوان طرحی از یک جقه را در دو سمت رومیزی ترمه قرار داده و با استفاده از تکنیک های دوخت سرمه و ذغره، آن را سوزندوزی نموده است. این سوزندوزی زیبا پس از اجرا، آسترکشی و یراق دوزی شده است. 

زیباست. اینطور نیست؟!!!!

ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان


ذغره دوزی- هانیه پهلوان