در این پست نمونه آموزشی زیبایی از گلدوزی طرح دختر و پسر گلفروش را می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است

خانم رمضانی در سوزن دوزی طرح دختر و پسر گلفروش از نخ های عمامه و دمسه در قسمت های متفاوت و  دوختهای بنیادی مانند روکوکو، حصیری، مورب، ساقه، زنجیره و پر دوزی استفاده نموده است. این سوزن دوزی زیبا بر روی یک تابلو در اطاق بچه، دوخته شده است.


دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی

دختر و پسر گلفروش- فاطمه رمضانی