تصاویری از دهمین بخش سوزندوزی روی طرح ماهیان آکواریوم ، را در این پست می بینید. این سوزندوزی بسیار زیبا توسط خانم مریم دابویی اجرا شده است.خانم مریم دابویی در سوزندوزی این طرح از نخ کانوا در رنگهای مختلف،  استفاده نموده است.

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

تصاویر این بخش دیگر اجزای تشکیل دهنده طرح را شامل می شود. اجزایی چون ماهیان کوچکتر و حبابها، حاشیه ها،نی  و سبزه های اطراف و مهمتر از همه آب و انعکاس دیگر اجزای اطراف در آب ؛ که تمام زمینه تابلوی سوزندوزی را در بر می گیرد.

چنانکه در تصاویر زیر دیده می شود، خانم مریم دابویی از پس این مهم بر آمده و این اجزا را بخوبی در سوزندوزی نشان  داده است.

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی
ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم10- مریم دایویی