نمونه زیبایی از دوخت ملیله و سنگ را در این پست می بینید که توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم زهرا عزیزی طرحی از یک شاخه گل را با ساقه و برگ، بر روی پالتو قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت ملیله و ملیله شکسته؛ آن را سوزن دوزی نموده است. در قسمت وسط گلبرگ ها و مغز گل از سنگ استفاده شده که زیبایی کار را افزون نموده است.

زیباست . اینطور نیست؟!!!

ملیله و سنگ دوزی- زهرا عزیزی
ملیله و سنگ دوزی- زهرا عزیزی

ملیله و سنگ دوزی- زهرا عزیزی