نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه دوزی روی پارچه ترمه، را در این پست می بینید. این نمونه اموزشی زیبا توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

خانم فاطمه آل ابراهیمی طرحی حاشیه ای را بر روی یک رومیزی رانراز پارچه ترمه، قرارداده و با استفاده از تکنیک های مختلف حرفه سرمه دوزی، طرح را سوزن دوزی نموده است.

علاوه بر آن، خانم آل ابراهیمی دو جقه بهم پیوسته در میان برگ ها را که تداعی گل می نماید، به صورت برعکس در وسط رومیزی قرار داده و سرمه دوزی نموده است.

دوخت خطوط بته جقه به شیوه خطی می باشد و برای پرکردن جقه از تکنیک حصیری فشرده با سرمه و تکنیک دانه دوزی توپر با مرواریدهای تراش طلایی و نقره ای، استفاده شده است.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟!!!!


سرمه دوزی - فاطمه آل ابراهیمی


سرمه دوزی- فاطمه ال ابراهیمی

سرمه دزوی- فاطمه ال ابراهیمی

سرمه دوزی- فاطمه آل ابراهیمی

سرمه دوزی- فاطمه ال ابراهیمی

سرمه دوزی- فاطمه ال ابراهیمی

سرمه دوزی- فاطمه ال ابراهیمی


سرمه دوزی- فاطمه ال ابراهیمی