نمونه زیبایی از دوخت ملیله شکسته و مورب را در این پست می بینید. این نمونه زیبا و ساده، توسط خانم آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ بر روی مانتو دوخته شده است.

خانم آزاده رجبی در کنار قسمت هایی از یک مانتو که همراه با پارچه گیپور دوخته شده ، طرحی بسیار ساده را شکل داده و دوخت نموده است. برای دوخت این بخش ساده از تکنیک دو دانه دوزی و دانه دوزی با مورب و ملیله شکسته استفاده نموده است.

ساده است و زیبا، اینطور نیست؟

lgdgi a;sji , l,vf- Hchni v[fd