نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق  و شرابه دوزی بر روی پارچه ساتن را، در این پست می بینیداین نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز و برای قند ساب؛ دوخته شده است.

خانم زهرا عزیزی طرحی از گل را برای حاشیه یک قند ساب، در نظر گرفته و به کمک پولک، منجوق، مروارید و سنگ ؛ طرح را دوخت نموده است. استفاده از شرابه در امتداد لبه پایین قند ساب، زیبایی کار را افزون نموده است.

شرابه دوزی- زهرا عزیزی

شرابه دوزی- زهرا عزیزی

شرابه دوزی- زهرا عزیزی