نمونه بسیار زیبایی از دوخت چهل تکه شطرنجی را در این پست می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاهشب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عاطفه ذبیحی، با استفاده از دو رنگ آبی تیره و قرمز، چهل تکه شطرنجی را دوخته  و سپس با اضافه نمودن 4 مستطیل از آبی روشن، 4 مستطیل از خاکستری ، نیز 4 مثلث ازآبی تیره، 4 مثلث از رنگ خاکستری ، چهل تکه شطرنجی را گسترده نموده و با این مجموعه یک کوله پشتی بسیار زیبا، دوخته است.

خانم عاطفه ذبیحی پس از دوخت چهل تکه و آماده سازی رویه چهل تکه، کوله پشتی را لایه دوزی و آ سترکشی؛ نموده است.

اکنون تصاویری از دوخت این کوله پشتی را، در نماهای مختلف می بینید. زیباست اینطور نیست؟


کوله پشتی چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

کوله پشتی چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

کوله پشتی چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

کوله پشتی چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی

کوله پشتی چهل تکه دوزی- عاطفه ذبیحی