در این پست دومین بخش از سوزن دوزی طرح ماهیان آکواریوم ، و سوزن دوزی یک ماهی دیگر؛ را می بینید. این طرح توسط خانم مریم دابویی  و با نخ کانوا، سوزن دوزی شده است.

خانم مریم دابویی در سوزن دوزی این ماهی نیز رنگ هایی بسیار زیبا و هماهنگ را به سوزن کشیده و دوخت نموده است. برای بدن ماهی از دوخت گلدوزی برزیلی به شیوه برجسته و برای شکل دادن به دم و باله ماهی از دیگر تکنیک های سوزندوزی و دوختهای بنیادی استفاده نموده است. در دوخت بدن این ماهی از رنگهای متنوع استفاده نشده و به کمک دو رنگ نخ بدن ماهی سوزن دوزی شده است. ولی برای دوختن باله ها و دم ماهی، از ترکیب و تنوع هماهنگ و خوبی استفاده شده است.

هماهنگی رنگها، انتخاب نوع دوخت و جهت ها در سوزن دوزی و دوخت این ماهی ، بر زیباتر شدن این کار افزوده استاینطور نیست؟!!!!


ماهیان آکواریوم2- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم2- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم2- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم2- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم2- مریم دایویی