نمونه زیبای دیگری از دوخت تکه دوزی روی چرم را در این پست می بینید. در این  نمونه زیبا طرحی از بته جقه که با پارچه ترمه آماده شده ، بر روی کیف چرمی؛ تکه دوزی شده است. این تکه دوزی زیبا، در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است.

برای این تکه دوزی می توانید ابتدا طرح جقه و یا هر طرح دیگری را، با استفاده از قواعد آماده سازی تکه ها در این حرفه؛ آماده و در جای مناسب قرار دهید و بدوزید.

تکه دوزی ترمه روی چرم- شب افروز

تکه دوزی ترمه روی چرم- شب افروز

تکه دوزی ترمه روی چرم- شب افروز