نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و شرابه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

 

خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده  و به کمک ملیله، ملیله شکسته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است.

 

خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع شرابه ساده و شرابه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از شرابه ها در پایین قندساب، زیبایی کار را افزون نموده و جلوه بیشتری به آن بخشیده است.

 

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن


پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن


پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن

پولک، منجوق و شرابه روی قند ساب- اکرم مشهدی جانی روشن