نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سایه دوزی را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه رمضانی، از آموزشگاهشب افروز؛ دوخته شده است.

 تمام طرح این نمونه زیبا، شامل گل هایی کوچک در اطراف به همراه دو گل بزرگ تر و یک پاپیون می باشد که بر روی تکه ای تور و با نخ های دمسه یک لا؛ سایه دوزی شده است.

زیباست. اینطور نیست؟


سایه دوزی- فاطمه رمضانی


سایه دوزی- فاطمه رمضانی


سایه دوزی- فاطمه رمضانی


سایه دوزی- فاطمه رمضانی


سایه دوزی- فاطمه رمضانی


سایه دوزی- فاطمه رمضانی