نمونه ای از دوخت چهل تکه حجمی را در این پست می بینید که توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. این چهل تکه حجمی، طرحی از هشت عروسک سامورایی می باشد. که در کنار هم یک جا قرقره ای زیبا را بوجود آورده اند.

واضح است که این کاربرد می تواند با تعداد بیشتری عروسک و یا با فاصله ای بیشتر، برای جاقرقره ای بزرگ تری به کار گرفته شود.

در پوشی متناسب با اندازه جاقرقره ای برای آن در نظر گرفته شده که به کمک یک یویو و دگمه جهت دستگیره و تزیین، بر زیبایی آن افزوده است.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟!!!!!!!!!!!!

چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی


چهل تکه دوزی حجمی هشت عروسک- عاطفه ذبیحی