در این پست زیر لیوانی زیبایی از دوخت چهل تکه را می بینید که توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

خانم فتاحی این چهل تکه زیبا را با استفاده از دو پارچه، یکی ساتن ساده آبی و دیگری طرح دار با گل هایی به رنگ آبی به شیوه دوخت چهل تکه بشقابی و برای یک زیر لیوانی سوزندوزی نموده است. این زیر لیوانی زیبا پس ازآماده شدن، آسترکشی شده و در نهایت با افزودن یک گل از تور و یک مروارید در میانه گل؛ در هر جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

زیباست. اینطور نیست؟!!!!!!!!!

زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی

زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی


زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی


زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی


زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی


زیر لیوانی چهل تکه- عفت فتاحی