دوخت یک گل  داودی بر روی شلوار جین را در این پست می بینید که توسط خانم ریحانه مهدویان، از آموزشگاه شب افروز بر روی شلوار؛ سوزندوزی شده است. خانم مهدویان گل داودی را با استفاده از نخ 6 لای دمسه بر روی شلوار جین و نزدیک به لبه جیب؛ سوزندوزی نموده است. این گل داودی کوچک، ساده و زیباست . اینطور نیست؟!!!!


گلدوزی روی جین، ریحانه مهدویان