در این پست نمونه ای آموزشی از گلدوزی را می بینید که توسط خانم زهرا حداد، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. این نمونه آموزشی زیبا با استفاده از نخ های دمسه و عمامه، دوخته شده است.

گلدوزی- زهرا حداد

گلدوزی- زهرا حداد

گلدوزی- زهرا حداد

گلدوزی- زهرا حداد