نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت یک چهل تکه را در این پست می بینید که توسط خانم عادله ذبیحی، از آموزشگاهشب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عادله ذبیحی طرحی از یک چهل تکه درختی را برای دوختن یک رومیزی رانر، به کار برده و دوخت چهل تکه را با دو رنگ پارچه قهوه ای و نخودی، از جنس ساتن؛ اجرا نموده است. برای بزرگ تر نمودن چهل تکه در طرفین از طول و عرض، با استفاده از رنگ سوم یعنی نخودی تیره، که کاملا هماهنگ با دو رنگ دیگر نیز می باشد؛ علاوه بر گسترده تر نمودن چهل تکه و افزایش فضای کار؛ زیبایی چهل تکه بیشتر شده است.

برای دوختن این چهل تکه زیبا، از پارچه ساتن و در سه رنگ کاملا هماهنگ، استفاده شده و این نوع چهل تکه، به چهل تکه درختی، معروف است.

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی

چهل تکه دوزی- عادله ذبیحی