نمونه آموزشی زیبایی از دوخت مروارید بر روی پارچه ترمه را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم فاطمه علیجانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

کاربرد این نمونه آموزشی به صورت یک رومیزی رانر می باشد. خانم فاطمه علیجانی طرح یک بته جقه با گلی برجسته در میانه، در دوسوی این رانر را با استفاده از تکنیک های دوخت پولک، منجوق و مروارید؛ سوزن دوزی نموده است.

 

شما نیز ببینید و لذت ببرید!

پولک و منجوق دوزی- فاطمه علیجانی

پولک و منجوق دوزی- فاطمه علیجانی

پولک و منجوق دوزی- فاطمه علیجانی

پولک و منجوق دوزی- فاطمه علیجانی

پولک و منجوق دوزی- فاطمه علیجانی