در این پست سومین بخش از سوزندوزی طرح ماهیان آکواریوم، و سوزن دوزی یک ماهی دیگر؛ را می بینید. این طرح توسط خانم مریم دابویی  و با نخ کانوا، سوزن دوزی شده است.

 

خانم دابویی در سوزن دوزی ماهی سوم ، به دلیل نوع و ماهیت بدن ماهی از تکنیک دیگری برای شکل دادن به ماهی  استفاده نموده است. استفاده از رنگهای متنوع و هماهنگ به همراه دوخت های متنوع در دوخت بدن ماهی و دو و باله، خود نشانه مهارت در اجرای سوزن دوزی می باشد. و البته از ویژگی بارز این سوزن دوزی بشمار می رود.

شما نیز با دقت ببینید و لذت ببرید!!


ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی

ماهیان آکواریوم3- مریم دایویی