نمونه ای زیبا از دوخت یک گل یقه را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاهشب افروز؛ اجرا شده است.

خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از یک پروانه کوچک را بر روی یک پارچه به صورت برجسته؛ دوخت نموده است. بعد از دوختن پروانه و جدا نمودن پارچه های اضافی دور آن با نصب یک سنجاق در زیر پروانه؛ گل یقه به راحتی بر روی هر  لباسی و در هر فضایی قابل استفاده می باشد.

گل یقه با پولک و منجوق- اکرم مشهدی جانی روشن


گل یقه با پولک و منجوق- اکرم مشهدی جانی روشن


گل یقه با پولک و منجوق- اکرم مشهدی جانی روشن


گل یقه با پولک و منجوق- اکرم مشهدی جانی روشن